Sabtu, 30 April 2016

[NEW] Chords Kunci Gitar NCT U – Without You (Chinese Ver.) Lirik Terjemahan Arti Lagu

Lyrics Romanization/Romanisasi

xi�ng d� z� shēng zhǎng de sh�
mi�n du� zhe yī pi�n huāng w�
z�i w� r�n guān zh�
b�i y� q� de sh� ji� gū d�

hu�i b�o de yī diǎn kě w�ng
zhōng diǎn qu� zǒng z�i yuǎn fāng
b�i c�n k� de gāo qi�ng
tuī lu� de shāng zhī n�ng yǐn c�ng

wǒ men yǐ gū d� zhī m�ng shēng c�n
qu� děng d�i h� wǒ yǒu
t�ng y�ng shāng h�n
t�ng xing de n� g� r�n

w� jǐn wǒ de shǒu
hu� ch�ng yī g� yu�n
ji� n�ng f�n tān zhe
m�ng y�n de c�n quē
bǎ m�ng f�ng z�i wǒ
shēn biān wǒ xīn z�i nǐ shēn biān
jiān ch� yī diǎn
jiān ju� yī diǎn
x�ng f� ji� hu� l� wǒ
men g�ng j�n yī diǎn
xīn z�i c� xi�ng li�n d�o yǒng yuǎn
can’t live without you.

xi�ng su� zhe ch�o shuǐ zhǎng tu�
xi�ng l� kāi d� hǎi p�i hu�i
wǒ ji�n ji�n p� ju�n j�n t�u
qu� k�n b� ji�n l� yuan

wǒ xū y�o nǐ wēn nuǎn you li de jiān
nǐ hu� d� wǒ kěn d�ng de xi�o liǎn
I need you, I need you.

w� jǐn wǒ de shǒu
hu� ch�ng yī g� yu�n
ji� n�ng f�n tān zhe
m�ng y�n de c�n quē
bǎ m�ng f�ng z�i wǒ shēn biān
wǒ xīn z�i nǐ shēn biān
jiān ch� yī diǎn
jiān ju� yī chords NCT U – Without You (Chinese Ver.) lyrics diǎn
x�ng f� ji� hu� l� wǒ
men g�ng j�n yī cord kord chord NCT U – Without You (Chinese Ver.) kunci gitar diǎn
xīn z�i c� xi�ng li�n d�o
yǒng yuǎn
can’t live without you.

b� sh�ng le shuāng yǎn
gǎn jue nǐ z�i shēn biān
diǎn li�ng guāng m�ng
d�i wǒ zǒu chū c�ng qi�n
gěi wǒ ān w�i
b� guǎn l� yǒu duō yuǎn
I’m with you.
z�i nǐ shēn chū de shuāng b�
gǎn jue nǐ de le jiě
r�ng wǒ yǒu yǒng q�
q� mi�n du� zh� yī qie shāng yǔ bēi
b� guǎn wǒ yǒu duō l�i
ju� du� b� h�u tu�

w� jǐn wǒ de shǒu
hu� lirik terjemahan arti indonesia NCT U – Without You (Chinese Ver.) download mp3 ch�ng yī g� yu�n
ji� n�ng f�n tān zhe
m�ng y�n de c�n quē
bǎ m�ng f�ng z�i wǒ shēn biān
wǒ xīn z�i nǐ shēn biān
jiān ch� yī diǎn
jiān ju� yī diǎn
x�ng f� ji� hu� l� wǒ
men g�ng j�n yī diǎn
xīn z�i c� xi�ng
li�n d�o yǒng yuǎn
can’t live without you.

Lyrics Romanization

Coming Soon

Lyrics Translation/Terjemahan Indonesia

Coming Soon

Tidak ada komentar:

Posting Komentar